All posts by Lengyel Tamás

MTA – LENDÜLET program 2016-2021 (2015/105)

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Lendület program keretében pályázati felhívást tett közzé 2016-ban induló kutatócsoportok létrehozására. A Lendület program célja az akadémiai intézményekben és egyetemeken folyó kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával.

A program rendelkezésre álló keretösszege 400 millió forint, mely megközelítőleg 8-12 új kutatócsoport felállítását tudja támogatni.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos határidők és információk:

 • kari határidő: 2016. január 5.
 • PÁK határidő: 2016. január 6.
 • beadási határidő: 2016. január 13.

Részletes információk

MTA – LENDÜLET program 2016-2021 (2015/105) – részletes információk

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Lendület program keretében pályázati felhívást tett közzé 2016-ban induló kutatócsoportok létrehozására. A Lendület program célja az akadémiai intézményekben és egyetemeken folyó kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával.

A felhívás letölthető a http://mta.hu/lendulet/?node_id=26743 címen.

A kutatócsoport vezetésére tudományos fokozattal rendelkező kutatók pályázhatnak:

 • Lendület I- önálló kutatói pályát kezdők. Jellemzően 38 év alatti, kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, ígéretes fiatal kutatók. E kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) valamelyik kiválósági felhívására
 • Lendület II.- sikeres önálló kutatói pályát folytatók. Jellemzően 35-45 év közötti, nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók. E kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) “Consolidator” vagy “Advanced” kategóriájában.
 • Célzott Lendület-  kiemelkedő eredményességű alkalmazott (célzott) kutatásokat folytatók. Jellemzően 45 év alatti, a gazdasági versenyképességet közvetlenül szolgáló kutatásokra vállalkozó kutatókA Lendület I és II kategóriákban pályázni kizárólag akadémiai intézményekbe és hazai egyetemekre lehet.

A Célzott Lendület kategóriában kizárólag olyan gazdasági társaság lehet támogató, melyet Magyarországon legalább két éve bejegyeztek és magyarországi telephellyel rendelkezik. A gazdasági társaságnak vállalnia kell, hogy a támogatás legalább felét folyósítja.

Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor a befogadó kutatóhely alkalmazásában áll, a Lendület-projektre pályázatot Lendület I. és II. kategóriában csak kivételesen indokolt esetben, s kizárólag új kutatási téma elindítására nyújthat be. pályázatot teljes állású vezetői (tanszékvezető, intézetigazgató, magasabb vezető) megbízással vagy kinevezéssel rendelkező egyetemi oktató vagy teljes állású vezetői (osztályvezető, főosztályvezető, magasabb vezető) megbízással vagy kinevezéssel rendelkező kutató.

A program rendelkezésre álló keretösszege 400 millió forint, mely megközelítőleg 8-12 új kutatócsoport felállítását tudja támogatni.

Az elbírálás során előnyt élveznek:

 • a természettudományok, a műszaki tudományok és az élettudományok területén a kísérleti témájú pályázatok
 • külföldön tevékenykedő, hazatelepülni kívánó kutatók

A támogató saját forrás meglétét nem követeli meg, de előnyt jelent, ha a kutatócsoport megalakításakor a befogadó kutatóhely írásbeli kötelezettséget vállal, hogy az elnyert akadémiai támogatást a lehető legnagyobb mértékben kiegészíti saját gazdasági és humánerőforrásaiból.

Támogatás mértéke min 20 millió Ft/év, maximum

 • Lendület I kategóriában évi 50 millió Ft
 • Lendület II kategóriában évi 60 millió Ft
 • Célzott Lendület kategóriában – a külső támogatások összegétől függően – e határoktól eltérhet

A pályázatokat angol (humán-és társadalomtudományi pályázatokat angol vagy magyar) nyelven lehet benyújtani a Lendület elektronikus pályázati rendszeren keresztül: https://palyazat.mta.hu/lendulet

A pályázatok kar és egyetem általi befogadásához mellékelni szükséges:

 • az EPER rendszerből kinyomtatott és kari aláírásokkal ellátott (témavezető, intézetigazgató/tanszékvezető, kari gazdasági vezető, kari vezető) ELTE belső pályázati adatlapot,
 • rövid összefoglalót a kutatási tervről,
 • öt évre éves, illetve összesített költségtervet szöveges indoklással,
 • intézményi hozzájárulás esetén fedezetnyilatkozatot kari vezető és kari gazdasági vezető által aláírva (kari Pályázati Iroda készíti el),
 • intézményi hozzájárulás esetén, összesített, illetve évekre lebontott költségtervet indoklással a kari vezető és a kari gazdasági vezető által aláírva,
 • célzott Lendület esetén a támogató gazdasági társaság kötelezettségvállalását tartalmazó nyilatkozatot.

A fenti anyagokat a karra pályázók esetében a kari Pályázati Csoport küldi be az egyetemi Pályázati Központ részére. Kérjük, hogy a pályázók a dokumentációt legkésőbb 2016. január 5-ig juttassák el a kari Pályázati Irodába.

A költségvetés tervezéséhez Pintérné Karsai Barbara tud segítséget nyújtani. A kutatócsoport elhelyezésével kapcsolatban a befogadó szervezeti egységgel (intézettel) kell egyeztetni, az egyeztetés alapján a kutatócsoport rendelkezésére bocsátani kívánt infrastruktúra (helyiség(ek), műszerek, stb.) felsorolását intézetigazgatói és pályázói aláírással kérjük a pályázati dokumentációhoz csatolni.

A pályázat befogadásának zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kérem, fokozottan szíveskedjenek figyelni a fenti határidő betartására.

A befogadó nyilatkozat aláírás után az egyetemi Pályázati Központból elvihető, postázása a pályázó feladata.

A pályázati anyagok feltöltésének határideje: 2016. január 13. 12 óra

Az Egyetem vezetése kiemelt fontosságúnak tartja, hogy az ELTE vonzerejét növelje a Lendület pályázat kapcsán. Ezúton kérjük, hogy minden pályázó (akár belső, akár külső) vegye fel a kapcsolatot a tudományos rektorhelyettessel, Dr. Szalay Péterrel, elérhetősége: tudrh@elte.hu

MTA Posztdoktori kutatói program 2015 (2015/005)

A Magyar Tudományos Akadémia meghirdette az MTA Posztdoktori kutatói programot. A program célja az MTA kutatóközpontjaiba, kutatóintézeteibe, valamint a magyarországi egyetemeken működő kutatócsoportjaiba (beleértve a Lendület kutatócsoportokat is) 24 hónapnyi határozott idejű foglalkoztatás biztosítása magyar és külföldi kutatók számára posztdoktori kutatásra a természettudományok, az élettudományok, valamint a humán-és társadalomtudományok területén.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos határidők és információk:

 • kari határidő: 2015. február 23.
 • PIK határidő: 2015. február 25.
 • Benyújtási határidő: 2015. március 4. 12:00

Részletes információk

MTA Posztdoktori kutatói program 2015 – részletes tájékoztató (2015/005)

Ezúton tájékoztatom, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 2015. március 4 12:00 órai benyújtási határidővel meghirdette az MTA Posztdoktori kutatói programot.  A pályázati dokumentáció elérhető a http://mta.hu/cikkek/mta-posztdoktori-kutatoi-program-2015-135436 címen.

A program célja az MTA kutatóközpontjaiba, kutatóintézeteibe, valamint a magyarországi egyetemeken működő kutatócsoportjaiba (beleértve a Lendület kutatócsoportokat is) 24 hónapnyi határozott idejű foglalkoztatás biztosítása magyar és külföldi kutatók számára posztdoktori kutatásra a természettudományok, az élettudományok, valamint a humán-és társadalomtudományok területén.

A posztdoktori kutatás az MTA kutatóközpontjaival, kutatóintézeteivel – egyetemi kutatócsoport esetén az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájával – létesített, teljes munkaidejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében végezhető.

Pályázhatnak, azok kutatók, akik 2010-ben vagy azt követően szereztek doktori (PhD vagy DLA), illetve azzal egyenértékű tudományos fokozatot, megfelelő kutatási tapasztalattal rendelkeznek, továbbá e pályázat keretében való foglalkoztatásuk kezdetekor nem töltik be a 35. életévüket.

A pályázati támogatás összege:

1) havi bruttó 300.000 Ft,
2) utazási és lakhatási támogatás, Európán belüli országból érkező és magyarországi kutatók esetében összesen legfeljebb évi 600.000 Ft, Európán kívüli országból érkező kutatók esetében összesen legfeljebb 1 200 000 Ft összegben.

Az Egyetemnek befogadnia azokat a pályázatokat kell, melyek benyújtója nem MTA-ELTE vagy Lendület kutatócsoport vezetője. A pályázat befogadásának feltétele a következő dokumentumok beküldése 2015. február 23-ig a TTK Pályázati Csoportjához:

 • Rövid összefoglaló a kutatási tervről;
 • Az online pályázati rendszerből letölthető nyilatkozat a kutatási téma befogadásáról dékáni aláírással ellátva. A rendszerben az egyetemek számára külön nyilatkozat található;
 • Az EPER rendszerből kinyomtatott és kari aláírásokkal ellátott (témavezető, intézetigazgató/tanszékvezető, kari gazdasági vezető, kari vezető) ELTE belső pályázati adatlap. Témavezetőként a vezető kutatót kérjük feltüntetni, a posztdoktor neve a pályázat címében szerepeljen.

A befogadó nyilatkozat kari befogadás után a PIK-hez kerül, aláírás után a PIK-ből elvihető, postázása a pályázó feladata.

A pályázati felhívásról további információ kérhető az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztály postdoc@titkarsag.mta.hu címen, illetve a 411-6258-as telefonszámon. Az ELTE belső ügymenetével kapcsolatos további kérdésekben a PIK munkatársai nyújtanak segítséget (2864-es mellék).

A pályázathoz  kapcsolódó dokumentumok:

OTKA – Alapkutatási pályázat 2015

Ezúton tájékoztatom, hogy az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottsága kiírta a 2015. évi Alapkutatási pályázatot.

Ebben a fordulóban az alábbi típusú pályázatok nyújthatók be:

 • Kutatási pályázat (K) – online határidő: február 4.
 • Posztdoktori kutatási pályázat (PD) – online határidő: február 3.

A határidő minden esetben az adott nap (közép-európai idő) 17:00 óráját jelenti, amikor az elektronikus rendszer lezárja a pályázatok fogadását.

Részletes tájékoztató

OTKA – Alapkutatási pályázat 2015 (2014/102) – részletes tájékoztató

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottsága kiírta a 2015.évi Alapkutatási pályázatot.

Ebben a fordulóban az alábbi típusú pályázatok nyújthatók be:

 • Kutatási pályázat (K) – online határidő: február 4.
 • Posztdoktori kutatási pályázat (PD) – online határidő: február 3.

A határidő minden esetben az adott nap (közép-európai idő) 17:00 óráját jelenti, amikor az elektronikus rendszer lezárja a pályázatok fogadását.

A pályázattal kapcsolatban a következőkre hívjuk fel a figyelmet:

 • Pályázatot benyújtani a 2015.évre kialakított elektronikus pályázati felületen lehet, amely a kitöltési útmutatóval együtt az OTKA honlapján (www.otka.hu) december 16-tól elérhető. Az online rendszerrel kapcsolatos kérdésekben az ELTE OTKA intézményi ügyintézője, Buzás Krisztina tud segíteni. A felhasználónévvel, jelszóval, regisztrációval és kutatóhellyel kapcsolatban felmerült problémákat a 2864-es melléken vagy a palyazat@ludens.elte.hu címen lehet jelezni. Az adatbázis módosításához, regisztrációhoz, jelszó megadásához a változtatást igénylő kutató pontos azonosítása érdekében szükséges adatok: pontos név, születési hely és idő, anyja neve, pályázatot befogadó tanszék, használt e-mail cím.
 •  A pályázatírás során felmerülő, formai és technikai jellegű problémákkal kapcsolatban a PIK munkatársai nyújtanak segítséget (Buzás Krisztina 2864-es mellék és Szabó Adrienn 2861-es mellék). Kari kapcsolattartó Lengyel Tamás (6040), pénzügyi kérdésekben Pintérné Karsai Barbara (6051)
 •  Pályázat csak az EPER rendszerből kinyomtatott és kari aláírásokkal ellátott (témavezető, intézetigazgató/tanszékvezető, kari gazdasági vezető, kari vezető) ELTE belső pályázati adatlappal együtt kerülhet befogadásra.
 • A pályázat benyújtásának belső ügymenete és a belső határidők: belso_ugymenet_alapkutatas_14_kari_kieg_0114

A pályázatról további tájékoztatás a http://www.otka.hu/palyazatok/aktualis-otka-palyazatok címen található.

Az Országgyűlés 2014. november 25-én elfogadta a T/1768. számú, “A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról” szóló törvényjavaslatot, amely 2014. december 31-gyel jogutóddal megszünteti az OTKA Irodát és hatályon kívül helyezi az OTKA-törvényt. A törvényi szabályozás szerint az OTKA programjait, a futó pályázatok ügyintézését és az új pályázati felhívás kezelését a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal veszi át. Az OTKA Iroda tájékoztatása szerint 2015/1 évi pályázati felhívásra az eddig megszokott módon, változatlan formában lehet benyújtani pályázatot.

TéT (magyar-vallon) 2014-2015 – TÉT_14_VL (2014/101)

A KTIA terhére kiírásra került a Magyar – Vallon Kétoldalú TéT Programban való magyar részvétel támogatására irányuló felhívás. Pályázatok beadására 2014. december 9-től 2015. január 20-ig van lehetőség.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos határidők és információk:

 • kari határidő: 2015. január 13.
 • PIK határidő: 2015. január 15.
 • Benyújtási határidő: 2015. január 20.

Részletes információk

TéT (magyar-vallon) 2014-2015 – TÉT_14_VL (2014/101) – részletes tájékoztató

A KTIA terhére kiírásra került a Magyar – Vallon Kétoldalú TéT Programban való magyar részvétel támogatására irányuló felhívás. Pályázatok beadására 2014. december 9-től 2015. január 20-ig van lehetőség. A felhívás, és az útmutató letölthető a http://ktia.kormany.hu/tet-14 címen.  A pályázat célja támogatás nyújtása a nemzetközi Tudományos és Technológiai (továbbiakban TéT) együttműködés eszközrendszerével, különös tekintettel:
- a magyar gazdaság innovatív ágazatai versenyképességének növekedésére,
- a magyar tudományos élet nemzetközi pozícióinak erősítésére,
- a fiatal kutatók nemzetközi TéT kapcsolatrendszerbe történő bevonására,
- nemzetközi TéT kiválósági központokban/programokban való fokozott magyar jelenlét biztosítására
- rövid- és középtávon gazdaságilag hasznosítható két vagy többoldalú nemzetközi K+F együttműködés keretében megvalósuló nagyprojektek előkészítésére
- a fiatal kutatók (pl. egyetemi és PhD hallgatók, pre-és posztdoktorok) nemzetközi tapasztalatszerzésének előmozdítására, és ezen keresztül a kutatói életpályamodell megszilárdulásához és a kutatói munkahelyteremtéshez való hozzájárulásra
- a külföldön dolgozó magyar származású kutatók hazatérésének és szakmai beilleszkedésének hazai szakmai kapcsolataik erősítésén keresztül történő elősegítésére

A pályaművet mindkét országban azonos szakmai tartalommal, a partnerrel egyeztetve kell benyújtani.

A pályázat keretösszege 12 M Ft. Az igényelhető támogatás felső határa 2 millió Ft/projekt. A megvalósítási időszak 2015.01.01 – 2016.12.31 között tervezhető. A támogatásban részesült projektek esetében 2015. október 31. napját követően a nemzetközi Vegyes Bizottság újraértékeli, és döntési javaslatot tesz a projektek folytatásáról vagy lezárásáról.

A megítélhető támogatás aránya 100%.

A tervezett projektetek munkatervében meghatározott részfeladatokat egy munkaszakaszban kell meghatározni és megvalósítani. Ennek megfelelően az igényelhető előleg összege maximum a teljes támogatási összeg 75%-a lehet egyszeri alkalommal.

Az előleggel legkésőbb a projekt zárásakor el kell számolni. A támogatási összeg utolsó 25%-a csak a szakmai és pénzügyi záró beszámoló elfogadása után folyósítható.

A pályázat belső ügymenetével kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:
- A benyújtani kívánt pályázatokat folyamatosan, de legkésőbb 2015. január 15-ig kérjük az ELTE Pályázati és Innovációs Központba (PIK) beküldeni. Mivel a pályázat benyújtását az Egyetemvezetői Értekezletnek is jóvá kell hagynia, ezért kérjük, hogy a témavezetők a pályázatot a tervezett benyújtás előtti hét csütörtökéig a PIK-nek megküldeni szíveskedjenek.
- Pályázatot csak az EPER rendszerből kinyomtatott és kari aláírásokkal ellátott (témavezető, intézetigazgató/tanszékvezető, kari gazdasági vezető, kari vezető) ELTE belső pályázati adatlappal együtt áll módunkban elfogadni.
- A pályázati anyagot 1 példányban várjuk.
- Az aláíráshoz feltétlenül szükséges:

 • ELTE belső pályázati adatlap
 • kari cash flow és fedezetnyilatkozat (kari Pályázati Csoport készíti el)
 • projekt adatlap

- az adatlapban szereplő ELTE adatok:

 • minősítési kód: 6
 • szervezet típusa: felsőoktatási intézmény
 • gazdálkodási forma: 312
 • adószám: 15308744-2-41
 • statisztikai szám: 15308744-8542-312-01
 • nyilvántartásba vevő szerv neve: Magyar Államkincstár
 • cégjegyzék száma: 308746
 • főtevékenység TEÁOR száma: 8542
 • hitelintézet: Magyar Államkincstár
 • bankszámlaszám: 10032000-01426201-00000000
 • alapítási dátum: 1983.01.01

- A pályázathoz az űrlapkitöltő program lezárása előtt csatolni kell a pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldányát/vagy ügyvéd által hitelesített aláírás mintáját. A címpéldányok letölthetők az EPER-ből a pályázati felhívás végén.

- A pályázati anyag aláírás után a PIK-ből elvihető, postázása a pályázó feladata.

A pályázat készítésekor kérem, szíveskedjen figyelembe venni, hogy Rektori Utasítás értelmében a Pályázati Iroda december 22. és január 5. között zárva tart, ügyintézésre nincs lehetőség.

A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok:

TéT (magyar-francia) 2014-2015 – TÉT_14_FR (2014/100)

A KTIA terhére kiírásra került a Magyar – Francia Kétoldalú TéT Programban való magyar részvétel támogatására irányuló felhívás. Pályázatok beadására 2014. december 9-től 2015. január 23-ig van lehetőség.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos határidők és információk:

 • kari határidő: 2015. január 13.
 • PIK határidő: 2015. január 15.
 • Benyújtási határidő: 2015. január 23.

Részletes információk